Header
< Go back

מדד הענף- רבעון 1 שנת 2024

לקוחות חברת פרסייס וחבריהם בענף התכנון, "הסיסמוגרף של הענף" הינו עלון המיועד עבורכם, המתכננים הפועלים בישראל. מייחלים לימים טובים ושקטים יותר!

May 9, 2024

עלון מספר 23 המפורסם בחודש מאי 2024 מכיל מידע ענפי שמעניין כל אחד ואחת מכם .


מדי רבעון אנו עורכים את “מדד הענף”. המדד משקף את התמורות החלות בענף התכנון.


רצ”ב סיכום רבעון 1 שנת 2024.


 

המדד הראשון פורסם ברבעון האחרון של שנת 2016 והוא “נקודת האפס” שלנו. הנתונים נאספו מתוך מדגם


מייצג ממשרדי התכנון בישראל. המדד הוא שיעור השינוי בנתונים המצרפיים של כלל המשרדים במדגם


לעומת מדד הבסיס (12/2016). נבחנו חמישה קריטריונים – סך הכנסות לרבעון, חשבונות שהוגשו, עובדים


מועסקים, חוזים חדשים וצבר חוזיםמדד הכנסות:


 


בתחום המבנים – ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2024 הן הגבוהות ביותר מתחילת תקופת המדידה.


ההכנסות בתחום המבנים במהלך החודשים ינואר עד מרץ גבוהות בכ- 4% מאשתקד .


 


בתחום התשתיו ת– רמת ההכנסה ברבעון הראשון של השנה נמוכה בכ – 4% מאתשקד. ברמה הרב שנתית,


ההכנסה גבוהה יותר מהשנים 2021 ו- 2022 , אך נמוכה משמעותית מ- 2020 )שנת קורונה( .בתחום המבנים – קצב החשבונות ברבעון הראשון של 2024 נמוך ב כ- 7% מקצב החשבונות אשתקד. מאידך,


קצב החשבונות גבוה יותר מכל השנים שקדמו לשנת 2023בתחום התשתיו ת- קצב החשבונות ברבעון הראשון של 2024 נמוך בכ- 6% מאשתקד, אך גבו ה


ב כ- 12% משנת 2022 ובכ- 8% משנת 2021בתחום המבנים – אחרי שנתיים של ביצועי שיא, יש ירידה משמעותית בקצב כניסת העבודות ) 15% ביחס ל- 2023


ו- 20% ביחס ל- 2022 (. אולם, בהשוואה לשנים שקדמו לשנת 2022 עדיין מדובר על קצב גבוה של כניסת עבודות


שהביא לגידול ביתרות החוזים )נתייחס בהמשך( .בתחום התשתיו ת- פרויקט המטרו גרם לקפיצה משמעותית בקצב כניסת העבודות. מדובר על חוזה עצום, חד


פעמי, שנחתם ברבעון הראשון של 2024 . עם התקדמות השנה נראה את הקפיצה הזו מתמתנית .בתחום המבנים – למרות שקצב חתימת החוזים ברבעון הראשון של 2024 נמוך מהשנתיים שקדמו לה,


עדיין נחתמו יותר חוזים מקצב הוצאת החשבונות, מה שהביא לעליה נוספת בצבר החוזים בענף .


בתחום התשתיו ת- נרשמה קפיצה גדולה מאוד בצבר החוזים, כאשר חוזה המטרו משפיע באופן משמעותי


על המד ד .בתחום המבנים – אנחנו רואים חזרה לרמת התעסוקה שהייתה טרום המלחמה .


בתחום התשתיו ת- נראית יציבות בכמות העובדים כבר יותר מ- 3 שנים .


לסיכום


למרות החשש מהשפעות המלחמה על הענף, המדדים ברבעון הראשון של שנת 2024 היו טובים . מכיוון


שהשפעות מאקרו כלכליות הן השפעות לטווח הארוך, יהיה מעניין לראות איך המדדים יתפתחו בהמשך


השנה.


אנו משתתפים בכאבן ואבלן של המשפחות שאיבדו את יקירהן במלחמה. ליבינו עם החטופים


ומשפחותיהם, כוחות הביטחון והמפונים. מאחלים רפואה שלמה לפצועים ומייחלים לימים טובים


🎗 . ושקטים יותר ️

Your Success Formula

Circle

Contact Us

Discover your success formula.
Let’s discuss your needs and how we can help you take your firm to the next level.

  Israel

  Headquarters:
  14 Carlebach Street,
  Tel-Aviv, Israel


  E: precise@precise.co.il

  T: +972 (0) 3 529 1581

  Israel

  United Kingdom

  Headquarters:
  70 White Lion St. London N1 9PP


  E: infouk@precise-int.com

  T: +44 (0) 7732 426 048

  London

  United States

  Headquarters:
  5 Penn Plaza, 19th fl.,
  New York, NY 10001


  E: infous@precise-int.com

  T: +1 212-835-1677

  New York

  Greece

  Headquarters:
  Ergotimou 11, Athens 116 34, Greece


  E: infogr@precise-int.com

  T: +30 2107 290 818

  Greece