Header
< Go back

עדכונים בספר התעריפים של משרד הביטחון (הספר הצהוב)

March 1, 2021

Insight 2
משרד הביטחון הינו מזמין עבודות תכנון מהגדולים במשק וחולש על תקציבי ענק ממשלתיים המיועדים לבינוי בסיסים ,תשתיות צבאיות וכו’.

במשך עשרות שנים משרד הביטחון שילם למתכננים על פי ספר התעריפים שמוכר בשם “הספר הצהוב” (על שם הכריכה הצהובה שלו). התעריף במקור הוא מתחילת שנות השמונים וכמעט שלא היו בו שינוים מאז.

התעריף חשוב ומוכר בתחום התכנון והוא משמש גופים רבים נוספים שאינם חלק ממערכת הביטחון לקביעת השכר למתכננים (על אף שאינו מיועד לכך).

לפני שנים אחדות, לאחר עשרות שנים שהמשרד נמנע מכך, החליט משרד הבטחון שיש לעדכן את הספר והתעריפים הכלולים בו. העדכון נכנס לתוקפו בסוף חודש דצמבר 2020.

בשלוש השנים האחרונות המשרד הזמין לעשרות דיונים מקצועיים את ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בישראל יחד איתנו, היועצים הכלכליים של הארגון, לצורך קבלת התייחסות מנציגי המתכננים לעדכונים שצפויים להיכנס לתעריף.

למרות שעמדת משהב”ט הייתה שונה בתחילת הדיונים, לאור הדיונים הרבים שהתקיימו קיבל המשרד את טענת הארגון שיש להימנע מהורדת שכר התכנון בתעריף וזאת לצורך שמירה על תכנון איכותי.

מאפיינים עיקריים בתעריף משרד הביטחון החדש: • התעריף החדש מבוסס למעשה על עלויות ביצוע קבועות כאשר משהב”ט מנסה להימנע משינוי שכר המתכננים כתוצאה משינוי עלות הפרויקט (בשונה כמובן משינוי בשטח). למעשה מלבד מקרים קיצוניים, שכר המתכנן נקבע לפי מחיר קבוע לשטח (מ”ר). בתעריף נעשה מאמץ כך שערכי המבנה יהיו עפ”י העלויות הממוצעות בפרויקטים אמיתיים שבוצעו במשרד הבטחון.

 • בשלב זה עודכנו 8 פרקים לפי המתודולוגיה המתוארת מעלה, בעוד בשאר הפרקים נעשו בשלב זה רק ההתאמות המובאות בהמשך.

 • כל מקדמי ההנחה בתעריף בוטלו, לרבות מקדם משהב”ט 0.9.

 • אחוז השירותים החלקיים עבור מלוא העבודה הועמד על 100% בניגוד לאחוז שירותים שונה עבור כל מקצוע תכנון שהיה נהוג עד כה.

 • אחוזי השכר הופחתו גם הם כך שבסיכום עם ביטול ההנחות – התעריפים החדשים נותרו דומים מאד לתעריפים הישנים.

 • מתודולוגיית התכנון בBIM קיבלה ביטוי לראשונה בתעריף וכמו כן נקבע תוספת שכר בתעריף עבור עבודה זו.


תעריף משרד הביטחון החדש נוסה במהלך השנה שעברה במתכונת מצומצמת בעבור עבודות במסגרת מכרז ייעודי (מכרז 100) וכעת הוחלט כי התעריף החדש ישמש בעבור כל עבודות התכנון שיוציא המשרד.

Your Success Formula

Circle

Contact Us

Discover your success formula.
Let’s discuss your needs and how we can help you take your firm to the next level.

  Israel

  Headquarters:
  14 Carlebach Street,
  Tel-Aviv, Israel


  E: precise@precise.co.il

  T: +972 (0) 3 529 1581

  Israel

  United Kingdom

  Headquarters:
  70 White Lion St. London N1 9PP


  E: infouk@precise-int.com

  T: +44 (0) 7732 426 048

  London

  United States

  Headquarters:
  5 Penn Plaza, 19th fl.,
  New York, NY 10001


  E: infous@precise-int.com

  T: +1 212-835-1677

  New York

  Greece

  Headquarters:
  Ergotimou 11, Athens 116 34, Greece


  E: infogr@precise-int.com

  T: +30 2107 290 818

  Greece